גולשים יקרים,

אתר זה הוקם ומופעל על ידי חברת איי אף איי – המכון הבינלאומי לזכיינות בע"מ. אנו מאמינים בחשיבות פרטיות הגולשים. לכן, אנו מזמינים אתכם לקרוא בעיון את תנאי תקנון האתר, מדיניות הפרטיות ומדיניות ה'עוגיות' (Cookies) שלנו. אלו התנאים החלים על הגולשים באתר ועל התקשרויות בינינו, וכן תדעו כיצד אנו נוהגים במידע פרטי.
לתשומת ליבכם, השימוש באתר על ידכם, לרבות עיון בדפי האתר, יעיד על הסכמתכם ואישורכם את הוראות תקנון האתר.
תנאי תקנון האתר, מדיניות הפרטיות ומדיניות ה'עוגיות' מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדים לנשים וגברים כאחד.
בברכה,
איי אף איי – המכון הבינלאומי לזכיינות בע"מ

להלן תמצית השירות ותנאי השימוש, אשר אינה באה במקום תנאי השימוש המלאים המפורטים בהמשך ומחייבים את המשתמש:
1. השימוש באתר כפוף להוראות ותנאי התקנון. אין לעשות שימוש באתר אם אינך מסכים לתנאי התקנון.
2. מפעילת האתר רשאית לשנות את תקנון השימוש בכל עת וללא הודעה מראש.
3. מזכים המעוניינים לפרסם באתר הצעות לזיכיון יחתמו על הצעת מחיר שתסופק להם על ידי מפעילת האתר.
4. אין בהעלאת תוכן על ידי מפעילת האתר או בפרסומים של צדדים שלישיים בכדי להוות כל המלצה להסתמך עליו, ובכל מקרה הוא איננו מהווה יועץ ו/או חוות דעת מכל סוג.
5. כל זכויות הקניין הרוחני באתר והתוכן המפורסם בו, כולל על ידי צד שלישי, יהיו בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר או הצד השלישי המפרסם (לפי העניין).
6. בעצם הכניסה והשימוש באתר כל גולש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is).
7. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר.
8. הפרת תנאי התקנון עלולה להביא להפסקת אפשרות שימוש הגולש המפר באתר, לנקיטת הליכים משפטיים ו/או שימוש בכל אמצעי משפטי אחר כנגד הגולש המפר.
9. מפעילת האתר לא תיחשב כמתווכת בשום צורה. כל פרסומת או הצעה המופיעות באתר שהועלו על ידי מזכים או מפרסמים אחרים הנם באחריות המפרסמים. כל פנייה למזכים המפרסמים באתר תועבר ישירות למזכים ו/או מפרסמים ו/או מי מטעמם ומפעילת האתר לא תהיה מעורבת בכך בשום צורה. עותק מההודעה יישמר במאגרי IFI לבקרה ולצורך משלוח חומר פרסומי, שיווקי וניוזלטרים (בכפוף להסכמת הגולש).
10. כל תביעה של גולש בגין כל עילה נגד מפעילת האתר מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע לגולש עליה לראשונה.
11. אתר זה משתמש בעוגיות ("Cookies").

תקנון שימוש
1. הגדרות
למונחים המפורטים להלן יהיה הפירוש המופיע לצדם אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
1.1. "התקנון" – תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והעוגיות המפורסמות באתר.
1.2. "האתר" – אתר מפעילת האתר בכתובת www.ifi.co.il.
1.3. "גולש" – כל גולש באתר.
1.4. "מפעילת האתר" או "IFI" –איי אף איי – המכון הבינלאומי לזכיינות בע"מ.
1.5. "תוכן" – כל תוכן המפורסם באתר או מועלה לאתר בכל פורמט ומדיה, לרבות סרטונים, תמונות וטקסט המפורסם באתר.

2. הסכם מחייב בין הצדדים
2.1. השימוש באתר כפוף להוראות ותנאי התקנון. אין לעשות שימוש באתר אם אינך מסכים לתנאי התקנון.
2.2. התקנון מהווה הסכם בין הגולש לביןמפעילת האתר.
2.3. התקנון הנו מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין הגולש לבין מפעילת האתר.
2.4. כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקריאה בלבד והן לא ישמשו לפירוש תוכן הסעיפים.
2.5. קבלה והסכמה של תנאי התקנון על ידי הגולש הנן מעצם הגלישה ו/או השימוש על ידי הגולש באתר.

3. שינוי תנאי התקנון; הפסקת שירות
3.1. מפעילת האתר תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.2. מפעילת האתר אינה מחויבת להודיע (לא מראש ולא בדיעבד) על שינוי בתקנון באופן יזום, ותפרסם נוסח מעודכן מעת לעת באתר. על הגולש לקרוא את התקנון טרם גלישה באתר ולוודא כי הוא מסכים לתנאי התקנון ומומלץ לגולשים לשמור את
תנאי התקנון לצורך עיון והשוואה עתידיים.
3.3. מפעילת האתר רשאית להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, לרבות מתן כל שירות באתר, וכן לשנות את השירותים, כולם או חלקם, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה.
3.4.הגולש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר לשינויים ו/או הפסקות פעילות כאמור לעיל.

4. השירותים המוצעים באתר
4.1. האתר עשוי יאפשר לגולשים: (1) לצפות בפרסומות והצעות של מזכים או של נציגי ו/או סוכני מזכים להתקשרות עם מזכים אלה בהסכם זיכיון; (2) לצפות בפרסומות והצעות של ספקי שירות שונים; (3)לקיים קשר ישיר מול מזכים ולקבל מידע רלוונטי בקשר לזיכיון המוצע; (4) צפייה בדירוג מזכים וספקי שירות שיתבצע על ידי מפעילת האתר; ו-(5) ציפייה בתכנים שונים בתחום הזכיינות(להלן: "השירותים").
4.2. מזכים המעוניינים לפרסם באתר הצעות למכירת זיכיון וספקי שירות המעוניינים לפרסם את שירותיהם, יחתמו על הצעת מחיר שתסופק להם על ידי מפעילת האתר. בהצעת המחיר יפורטו התנאים הנוגעים לפרסום, לרבות מחיר, תקופת הפרסום וכדומה.

5. הסרת תוכן שהועלה לאתר
5.1. גולש שחש פגוע מתוכן המפורסם באתר או חש שצד ג' עלול להיפגע מתוכן המפורסם באתר או שתוכן מסוים מפר את זכויות הגולש, רשאי לפנות למפעילת האתר באמצעות טופס "צור קשר" הקיים באתר, ומפעילת האתר תבחן כיצד לפעול בהתאם לפנייתו זו. לתלונה כאמור יצרף הגולש: (1) תיאור בכתב לגבי מהות תוכן אשר לדעתו פוגע בו או מפר את זכויותיו,
והוכחה כי הוא מחזיק בזכויות אלה; (2) צילום מסך רלוונטי (ככל שניתן); ו-(3) פרטים ליצירת קשר (חובה): שם מלא, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
5.2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפעול כנגד גולש בשל תלונה טורדנית או שקרית והגולש האמור יישא בכל האחריות בקשר עם תלונתו זו.
5.3. מפעילת האתר רשאית להוריד כל תוכן שהועלה לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה וללא כל חובת נימוק, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) נוכח חשש של מפעילת האתר, מכל סיבה, כי התוכן שהועלה לאתר על ידי מפרסם מפר זכויות כלשהן של צד ג' או מהווה הפרה של החוק או מהווה תוכן לא הולם.
5.4. מפרסם מוותר בזאת על כל טענה בדבר הורדת תוכן מהאתר מכל סיבה, וכן הוא מוותר על כל טענה בדבר עיכוב הורדת תוכן מכל סיבה, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור) כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לו עקב עיכוב בהורדת תוכן כאמור.

6. העלאת תוכן על ידי מפעילת האתר
6.1. מפעילת האתר תעלה מעת לעת כל תוכן שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.
6.2. האתר עשוי לכלול גם פרסומים של צדדים שלישיים, והגולש מצהיר כי ידוע לו שכל תוכן שמפורסם על ידי צדדים שלישיים כאמור יהיה באחריות המפרסמים בלבד.
6.3. אין בהעלאת תוכן על ידי מפעילת האתר או בפרסומים של צדדים שלישיים בכדי להוות כל המלצה להסתמך עליו ו/או לפעול לפיו ו/או לרכוש כל זיכיון לפיו ו/או לצרוך כל שירות ו/או אישור למהימנותו.
6.4. אין להסתמך על כל חומר המפורסם באתר ללא בדיקה עצמאית לגבי נכונותו וחוקיותו, ובכל מקרה הוא איננו מהווה
יועץ ו/או חוות דעת מכל סוג.

7. קישורים מחוץ לאתר – ייתכן ותוכן המפורסם באתר יהיה ניתן לקישור ושיתוף באתרים ופלטפורמות אחרות שאינן בבעלות או בשליטת מפעילת האתר.למפעילת האתר אין כל שליטה, והיא מסירה כל אחריות, בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרים, לרבות כללי האתיקה, פרטיות, קניין רוחני וכד' החלים באתרים ובפלטפורמות אחרים.

8. קניין רוחני
8.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר והתוכן המפורסם בו, כולל על ידי צד שלישי, לרבות שמו, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות יוצרים, יהיו בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר או הצד השלישי המפרסם (לפי העניין), לרבות
(ומבלי לגרוע מכלליות האמור): עיצובו, יישומיו, תוכנה וקוד מחשב הקשורים אליו.
8.2. אין בפרסום תוכן באתר כדי להעניק זכות לכל צד ג' בו, לרבות בעלות.
8.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי אין להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור כל קניין רוחני הקשור לאתר, לרבות תוכן המפורסם באתר על ידי מפעילת האתר או על ידי
צדדים שלישיים, שלא בהתאם לתקנון זה או הסכמה מראש ובכתב של מפעילת האתר או הצד השלישי המפרסם (לפי העניין).
8.4. אין לבצע כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו או בתוכן המתפרסם בו ללא הסכמת מפעילת האתר או
הצד השלישי המפרסם (לפי העניין).
8.5. אין בתקנון ו/או בדבר כלשהו המופיע באתר כדי להוות מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו
בשירותים המוצעים באתר, לרבות בקניין מפעילת האתר ו/או בתוכן המפורסם באתר.

9. יצירת קשר
9.1. מפעילת האתר מעניקה תמיכה בכל הקשור באתר באמצעות עמוד "צור קשר", בדואר אלקטרוני [email protected]
ובטלפון מס' 077-9709195. תמיכה כאמור ניתנת בשעות העסקים הרגילות של מפעילת האתר.

10. הגבלת אחריות
10.1. בעצם הכניסה והשימוש באתר כל גולש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is), ללא כל אחריות והתחייבות מצד מפעילת האתר.
10.2. השימוש באתר הוא באחריות הגולש בלבד.
10.3. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים, הפרעות (לרבות וירוס מחשב).
10.4. מפעילת האתר (לרבות כל חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים וכל מי שפועל מטעם אלה ו/או בשמם) לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל – בעיות זמינות באתר, תקלות תקשורת באתר ו/או פעולה שתבוצע על-ידי צד ג' כלשהו שיגרום לנזק
באתר. הגולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד מפעילת האתר.
10.5. מפעילת האתר רשאית להפסיק שימוש של מפרסם באתר בכל מקרה של פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת שימוש כדי לפטור מפרסם מאחריות לאמור ולהוות איסור ו/או הסכמתה לפעולות כאמור.
10.6. מפעילת האתר לא תיחשב כמתווכת בשום צורה. כל פרסומת או הצעה המופיעות באתר יועלו על ידי מזכים או פרסמים. כל פנייה של הזכיינים תועבר ישירות למזכים ו/או מפרסמים ו/או מי מטעמם ומפעילת האתר לא תהיה מעורבת בכך בשום צורה.

11. אבטחת האתר
11.1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות לשיבוש פעולת האתר, לרבות:
11.1.1. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים;
11.1.2. שימוש באתר תחת זהות בדויה ו/או התחזות לאחר;
11.1.3. בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירות האתר;
11.1.4. שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש השירותים המוענקים באתר ו/או פעילות השרתים באמצעותם האתר פועל.
11.2. מפעילת האתר תנקוט בכל אמצעי חוקי העומד לרשותה כנגד מי שביצע ו/או ניסה לבצע את אחת מהפעולות המפורטות לעיל.

12. הפרה ושיפוי
12.1. הפרת תנאי התקנון עלולה להביא להפסקת אפשרות שימוש של מפרסם מפר באתר, לנקיטת הליכים משפטיים ו/או שימוש בכל אמצעי משפטי אחר כנגד מפרסם המפר.
12.2. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מפרסם מתחייב לשפות ולפצות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר את תנאי התקנון ו/או יפעל בקשר עם האתר, שירותיו ו/או התוכן בו בניגוד להוראות כל דין ו/או הוראות התקנון.
12.3. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו למפעילת האתר, לרבות למי מעובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או למי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.

13. התחייבות והצהרות הגולש
13.1. כל גולש ומפרסם מתחייב לנהוג בתום לב בעת השימוש באתר.
13.2. גולשים ומפרסמים ישתמשו בשירותים בהתאם לדין ובכפוף לתקנון האתר.

14. התיישנות
כל תביעה של גולש בגין כל עילה נגד מפעילת האתר מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע לגולש עליה לראשונה. לאחר שנה זו, ייחשב גולש כמי שוויתר על כל הזכויות הקשורות בתביעה זו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מתוקף וכלליות הגבלת
האחריות וויתור על זכויות שונות בתקנון.

15. דין חל וסמכות שיפוט
הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין התקנון הנו הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב, בלבד.
תקנון זה מעודכן ליום 6 בינואר, 2019.

מדיניות פרטיות
16. פרטיות
16.1. פרטיות הגולשים חשובה מאוד למפעילת האתר והיא עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיות הגולשים באתר. להלן מדיניות מפעילת האתר בנוגע לטיפול במידע הנאסף על ידה בקשר לשימוש באתר.
16.2. מפעילת האתר לא תשתף ו/או תעביר לצד ג' כל פרט מפרטיו האישיים של גולש ללא הסכמתו המפורשת.
16.3. בעת גלישה באתר, נאספים באופן אנונימי ואוטומטי באמצעות האתר פרטים מאת הדפדפן או המכשיר הנייד ממנו הגולש נכנס לאתר. המידע שנאסף נשמר על ידי האתר ומפעילת האתר רשאית להשתמש בו לצורך מניעת פריצות לאתר וניתוח הפעולות המבוצעות באתר על ידי גולשים, זאת בכדי לספק חווית משתמש ברמה גבוהה יותר עבור הגולשים באתר.
16.4. במסגרת השימוש באתר יאספו וישמרו על ידי האתר פרטים אישיים אשר נמסרו על ידי הגולש (ככל שיימסרו), כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ונוסח ההודעה שתישלח למפרסמים ומידע נוסף שנמסר במסגרת שימוש בשירותים המוצעים באתר. מפעילת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע זה בגדר תפעול השימוש של הגולש באתר, אספקת שירותים לגולש (לרבות לאחר הגלישה באתר), בקרת טיפול בפניות על ידי מזכים וכן לצרכים פנימיים
ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות לרבות באמצעות "Cookies" (כהגדרת מונח זה להלן).
16.5. שימוש בפרטים אישיים של גולש יעשה בגדר הצרכים העולים מן השימוש באתר, במצבים בהם הדין מחייב את מפעילת האתר למסור את המידע או אם מתעורר החשד שגולש מנסה לפגוע או פוגע באתר או בצד ג' שלא כדין.
16.6. מפעילת האתר תהיה רשאית לשלוח אל גולש שנתן הסכמתו לכך, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים וכד'. גולש יהיה רשאי להודיע למפעילת האתר בכתב או בדרך בה נשלחו אליו חומרים כאמור על סירובו לקבל את החומרים האמורים
בסעיף זה ומפעילת האתר תסיר אותו מרשימת התפוצה שלה.

17. עוגיות ("Cookies")
17.1. כמו מרבית האתרים גם אתר זה משתמש בעוגיות ("Cookies") – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח
של מחשב הגולש ומאפשרות לאתר או לצדדים שלישיים לזהות את הגולש ולאפשר גלישהנוחה יותר. כמו כן, העוגיות משמשות לאימות פרטי הגולש, התאמת האתר להעדפותיו האישיות וכן משמשות לצרכי אבטחת מידע ואיסוף נתונים
סטטיסטיים. יצוין כי עוגיות אלו לא יכילו פרטים אישיים.
17.2. בנוסף, האתר עשוי לעשות שימוש בעוגיות כדי לאפשר לצדדים שלישיים, למשל גוגל (Google), להציג לגולש חומרים שיווקיים באתרי אינטרנט אחרים שבהם משתמש הגולש.
17.3. האתר עושה שימוש גם בגוגל אנליטיקס (Google Analytics), כלי של גוגל שעוזר לאתר לנתח את שימוש הגולש באתר. המידע שנאסף באמצעות הכלי האמור מאוחסן בשרתי גוגל, לרבות ה-IP של הגולש והכתובת של עמוד האינטרנט שבו הגולש משתמש. לפי הידוע למפעילת האתר, גוגל משתמשת במידע כאמור כדי להעריך את השימוש של הגולש באתר, וכדי לייצר דוחות למפעילי אתרים לגבי פעילות האתר והשימוש באינטרנט. גוגל יכולה גם להעביר מידע כאמור לצדדים שלישיים ככל שיידרש לפי חוק או אם צדדים שלישיים כאמור מעבדים את המידע עבור גוגל. לפי הידוע למפעילת האתר, גוגל לא תקשר בין ה-IP של המשתמש לבין כל מידע אחר בבעלות גוגל. ניתן למצוא את הנוסח המלא של תנאי השימוש בגוגל אנליטיקס בכתובת הבאה: https://www.google.co.il/analytics/terms/us.html.
17.4. ישנן עוגיות שנמחקות בסיום הגלישה באתר וישנן שנשארות על מחשב הגולש.
17.5. כל גולש רשאי ויכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלו כך שעוגיות לא יפעלו במחשב שלו. בנוסף, גולש יכול למחוק עוגיות בכל רגע נתון מהמחשב שלו, אך עליו להבין כי משמעות הדבר שהאתר לא יותאם להעדפותיו, וכי יצטרך לשוב ולהזין את פרטי כניסתו לאתר וכד'.
17.6. ראוי לציין כי שינוי הגדרות ו/או חסימת עוגיות עלולה לפגום בחווית המשתמש ואף למנוע שימוש בחלקים או תכונות
באתר, כמו גם לפגום או להגביל את השימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים אחרים.
17.7. ניתן למצוא פרטים נוספים בנושא באתר:www.allaboutcookies.org ו-www.networkadvertising.org.
17.8. מעצם גלישתך באתר הנך מסכים לשימוש האתר בעוגיות.

נוסח מעודכן ליום 6 בינואר, 2019.